G-XGSWTKB183

 

 TİTUBB, “Sağlıkta Yeniden Yapılanma” adı altında özetlenen ve sağlık hizmetinde performansı, hizmetin verimliliğini, kalitesinin ölçülebilirliğini ve denetlenebilirliğini öngören çalışmalar çerçevesinde, ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların satın alınması, stok yönetimi, fatura edilmesi gibi temel tıbbi malzeme yönetimi süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesinde ihtiyaç  olan enformasyon sistemlerinin kurulabilmesi için  gerekli çalışmalarHacettepe Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan Hacettepe Üniversitesi Araştırma Projeleri tarafından geliştirilip kullanıma sunulmuştur. Proje’nin yürütülmesi için Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi arasında görüş birliğine varılmış ve bir protokol düzenlenmiştir. Daha sonra bu protokole Kamu İhale Kurumunda eklenerek Tıbbi Cihaz alımlarının EKAP çerçevesinde elektronik ihaleler ile tedarik edilmesi hedeflenmiştir.

Bu çerçevede 2006 yılında başlayan çalışmalar neticesinde TİTUBB ile versiyonu 2007 sonunda aktif olarak kayıtlara başlamıştır. 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliğine konan bir madde ile SGK geri ödeme kapsamına giren tıbbi cihazlardan  TİTUBB kayıdı bulunmayanların bedellerinin ödenmeyeceğini bildirmiştir.

BU aşamadan sonra süratle artan kayıtlara 2009 yılı itibari ile Sağlık Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumnca TİTUBB da onaylı kayıtları bulunan malzemeler için ayrıca bir evrak istenmemesi, alımlarda  ürünlerin "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır - TİTUBB kayıt bildirim işlkemleri tamamlanmıştır" ibareli çıktıların yeterli bulunması yönündekiş duyurular ile 1.700.000 i aşan ürün kayıdına ulaşılmıştır.

Bu aşamada dünya üzerindeki en fazla veriye sahip olan TİTUBB için tüm dünyaya hizmet verecek şekilde çalışmalar ve görüşmeler devam etmektedir.

 

Faydalar

 

Sağlık harcamalarındaki sürekli artış Sosyal Güvenlik Kurumlarının bütçelerini zorlayan en önemli etmenlerden birisidir. Sağlık harcamalarında tasarruf yapılması söz konusu olamayacağından, yapılan harcama karşılında alınacak olan hizmetin artırılması en önemli amaçlardan birisi olmaktadır. Sağlık hizmetinin doğru ve güvenilir olarak sunulmasında Tıbbi Malzemelerin zamanında tedariki ve etkin satın alma yöntemleri önemli rol oynamaktadır. TİTUBB ile ülkemizde sağlık sektörünün kullanımına sunulan her malzeme öncelikle Sağlık Bakanlığı Kayıt Bildirim ile takip edilmekte sonrasında ise her malzemeyi satışa yetkili tüzel kişilikler Türkiye genelinde alıcı kurumların dikkatine sunulmaktadır. Tedarik sırasında ise satışa sunulan malzemelerin fiyat yelpazesi alıcı kurumlara etkin ve rekabetçi satın alma süreçleri sağlamaktadır. Gelir idaresi Başkanlığı ve Gümrük Genel Müdürlüğü ile yapılan entegrasyonlar ile Tıbbi Malzemeler, ülkemize girdiği andan itibaren son kullanıcıya kadar takip edilebilmektedir.

TİTUBB projede amaçlarına tamamen ulaşmış ve Tıbbi Malzeme tedarik eden, satın alan ve kullanan tarafları bir araya getirmiştir. TİTUBB’un vazgeçilmez uygulaması benzersiz barkod sistemi, TİTUBB a kayıtlı her malzemenin birebir takip edilmesini sağlamaktadır. Kamu alımlarının gerek ihale gerekse doğrudan temin olarak sisteme üye olan firma ve barkodlar ile takip edilmesi ülke genelinde fiyat birliği sağlamaktadır.

Tıbbi Cihazlar için oldukça önemli bir konu olan Piyasa Denetim ve Gözetim faaliyetleri için ayrıca çalışma yapılmakta olup Proje sonuçlandığında yetkililere oldukça önemli bilgiler sağlayacaktır.

TİTUBB de tutulan veriler uluslararası standartlar ile tutulduğundan ürün gruplama ve buna yönelik aramalarda GMDN ve UNSPSC kodları ile ürün arama ve buradan tedarikçi firmalara ulaşabilme olanağı sağlamaktadır.

 

TC SAĞLIK BAKANLIĞI AÇISINDAN YARARLAR

 • Sağlık nevzuatına uygun olarak tıbbi cihaz ve ilaçların resmi ve tescil edilmiş ulusal kayıtlarının tesis edilmesi

 • Sağlık nevzuatına uygun olarak tedarikçilerin resmi ve tescil edilmiş ulusal ulusal kayıtlarının tesis edilmesi

 • Tıbbi cihaz ve ilaç piyasalarının bilgi destekli düzenlenmesi

 • Tıbbi cihaz ve ilaçların ülkeye girişleri ve hareketleri üzerinde tam denetimin sağlanması

 • Tedarikçiler ve son kullanıcılar arasındaki işlemlerin kamu otoritesi olarak izlenmesi  

 • Her türlü tıbbi cihazın ülke içinde her noktada izlenebilirliğinin temin edilmesi

 • Veri yanlışlıklarına bağlı tıbbi hataların önlenmesiyle hasta güvenliğinin artırılması

 • Eski ve kusurlu ürünlerin geri çağırılması, piyasa denetimi ve gözetimi işlevinin tesis edilmesi

 • Küresel izlenebilirlik ve tescil sayesinde tedarik zincirinin etkinliğinin artırılması

 • Ulusal tıbbi cihaz ve ilaç envanterinin takip edilmesi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AÇISINDAN YARARLAR

 • Geri ödeme politikalarının ulusal veri havuzlarına dayanarak geliştirilmesi

 • Pozitif ve negatif listelerinin belirlenmesinde karar verme süreçlerinin iyileştirilmesi

 • Adil ve zamanında geri ödeme koşullarının teminat altına alınması

 • Geri ödemeleri kararlarının tutarlılığı ve saydamlığı sağlanması

 • Geri ödemelere yapılan yasal itirazların ortadan kalkması

 • Geri ödeme süreçlerinin yüzde yetmiş oranında kısaltılması

 • Evrak ve fatura kontrolü ihtiyacının azalmasıyla kaynak tasarrufu sağlanması

 • Ülke genelinde tıbbi cihaz ve ilaç fiyat oluşumlarının gerçek zamanlı izlenmesi

 • Zaman içinde fiyat dalgalanmaların ortalama yüzde otuz oranında daratılması

 • Fiyat istikrarının son beş yıl içinde eksi yedi deflator ortalamasıyla tesis edilmesi

 • Ürün, sınıf ve  brans kodu ayrıntısında maliyet-müesseriyet analizlerinin yapılabilmesi

 • Ülke genelinde talep ve tüketim düzeylerinin izlenmesi

 • Geri ödeme makamı denetimine bağlı olarak talep ve tüketim düzeylerinde yıllık ortalama yüzde 6 oranında düzenli azalma sağlanması

 

KAMU İHALE KURUM AÇISINDAN YARARLAR

 • Sağlık sektöründe kamu tedarik faaliyeti paydaşlarına dünyada emsal alınan en ileri elektronik tedarik platformu  sunulması

 • Sağlık sektöründe tedarik sürecinin uçtan uca etkin izlenmesi

 • Sağlık sektöründe azami saydamlıkta tedarik ortamının yaratılması

 • Sağlık sektöründe sıfır hatalı ve çevik bir tedarik sürecinin tesis edilmesi

 • Sağlık sektöründe kamu tedarik sürecinin yüzde altmış oranında kısatılması

 • Sağlık sektöründe eşdeğer ürünler arasında tutarlı kıyaslama imkanın oluşturulması

 • Kanıta ve geçmiş verilere dayanılarak yaklaşık maliyetlerinin yüzde doksan doğrulukta tahmin edilebilmesi

 • İhale pazarlıklarında ve ortalama yüzde otuz oranında eksiltme elde edilmesi

 • Toplam tedarik işlemleri maliyetlerinin yüzde kırka varan oranlarda düşürülmesi

 

SEKTÖR AÇISINDAN YARARLAR

 • Küresel itibara sahip bir ulusal bilgi bankasına tek seferde tüm hizmet ömrünü kapsayan kayıt ve tescil yapılması

 • Tek seferde yasal mevzuatın öngördüğü belgelerle birlikte tüm ürün veri setinin tescil ettirebilmesi

 • Marka güvenliğinin teminat altına alınması

 • Bayilik ve dağıtıcı ilişkileri bakımından imtiyaz ve ticari hakların tescil ile korunması

 • Niteliksiz ve sahte ürünlerin haksız rekabetinden korunma olanağının elde edilmesi

 • Talep düzeylerinin daha etkin izlenmesiyle uzun vadede satış istikrarının desteklenmesi

 • Son kullanım noktasına kadar daha etkin hizmet kanallarının desteklenmesi

 • Satış ve pazarlama maliyetlerinin yüzde seksen oranında azaltılması

 • Güven unsuruna dayalı bir piyasa ortamına kamu güvencesi altında sahip olunması

 • Küresel düzeyde Türk piyasalarında var olma farkındalığının ve isteğinin artması