nucleoss-urun-kayitlari
titubb-kaydi
titubb-kaydi-sanlilar

TİTUBB, “Sağlıkta Yeniden Yapılanma” adı altında özetlenen ve sağlık hizmetinde performansı, hizmetin verimliliğini, kalitesinin ölçülebilirliğini ve denetlenebilirliğini öngören çalışmalar çerçevesinde, ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların satın alınması, stok yönetimi, fatura edilmesi gibi temel tıbbi malzeme yönetimi süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesinde ihtiyaç olan enformasyon sistemlerinin kurulabilmesi için gerekli çalışmalarHacettepe Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan Hacettepe Üniversitesi Araştırma Projeleri tarafından geliştirilip kullanıma sunulmuştur. Proje’nin yürütülmesi için Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi arasında görüş birliğine varılmış ve bir protokol düzenlenmiştir. Daha sonra bu protokole Kamu İhale Kurumunda eklenerek Tıbbi Cihaz alımlarının EKAP çerçevesinde elektronik ihaleler ile tedarik edilmesi hedeflenmiştir.
Bu çerçevede 2006 yılında başlayan çalışmalar neticesinde TİTUBB ile versiyonu 2007 sonunda aktif olarak kayıtlara başlamıştır. 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliğine konan bir madde ile SGK geri ödeme kapsamına giren tıbbi cihazlardan TİTUBB kayıdı bulunmayanların bedellerinin ödenmeyeceğini bildirmiştir.
BU aşamadan sonra süratle artan kayıtlara 2009 yılı itibari ile Sağlık Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumnca TİTUBB da onaylı kayıtları bulunan malzemeler için ayrıca bir evrak istenmemesi, alımlarda ürünlerin “Sağlık Bakanlığı Onaylıdır – TİTUBB kayıt bildirim işlkemleri tamamlanmıştır” ibareli çıktıların yeterli bulunması yönündekiş duyurular ile 1.700.000 i aşan ürün kayıdına ulaşılmıştır.
Bu aşamada dünya üzerindeki en fazla veriye sahip olan TİTUBB için tüm dünyaya hizmet verecek şekilde çalışmalar ve görüşmeler devam etmektedir.

Faydalar

Sağlık harcamalarındaki sürekli artış Sosyal Güvenlik Kurumlarının bütçelerini zorlayan en önemli etmenlerden birisidir. Sağlık harcamalarında tasarruf yapılması söz konusu olamayacağından, yapılan harcama karşılında alınacak olan hizmetin artırılması en önemli amaçlardan birisi olmaktadır. Sağlık hizmetinin doğru ve güvenilir olarak sunulmasında Tıbbi Malzemelerin zamanında tedariki ve etkin satın alma yöntemleri önemli rol oynamaktadır. TİTUBB ile ülkemizde sağlık sektörünün kullanımına sunulan her malzeme öncelikle Sağlık Bakanlığı Kayıt Bildirim ile takip edilmekte sonrasında ise her malzemeyi satışa yetkili tüzel kişilikler Türkiye genelinde alıcı kurumların dikkatine sunulmaktadır. Tedarik sırasında ise satışa sunulan malzemelerin fiyat yelpazesi alıcı kurumlara etkin ve rekabetçi satın alma süreçleri sağlamaktadır. Gelir idaresi Başkanlığı ve Gümrük Genel Müdürlüğü ile yapılan entegrasyonlar ile Tıbbi Malzemeler, ülkemize girdiği andan itibaren son kullanıcıya kadar takip edilebilmektedir.
TİTUBB projede amaçlarına tamamen ulaşmış ve Tıbbi Malzeme tedarik eden, satın alan ve kullanan tarafları bir araya getirmiştir. TİTUBB’un vazgeçilmez uygulaması benzersiz barkod sistemi, TİTUBB a kayıtlı her malzemenin birebir takip edilmesini sağlamaktadır. Kamu alımlarının gerek ihale gerekse doğrudan temin olarak sisteme üye olan firma ve barkodlar ile takip edilmesi ülke genelinde fiyat birliği sağlamaktadır.
Tıbbi Cihazlar için oldukça önemli bir konu olan Piyasa Denetim ve Gözetim faaliyetleri için ayrıca çalışma yapılmakta olup Proje sonuçlandığında yetkililere oldukça önemli bilgiler sağlayacaktır.
TİTUBB de tutulan veriler uluslararası standartlar ile tutulduğundan ürün gruplama ve buna yönelik aramalarda GMDN ve UNSPSC kodları ile ürün arama ve buradan tedarikçi firmalara ulaşabilme olanağı sağlamaktadır.

TC SAĞLIK BAKANLIĞI AÇISINDAN YARARLAR
Sağlık nevzuatına uygun olarak tıbbi cihaz ve ilaçların resmi ve tescil edilmiş ulusal kayıtlarının tesis edilmesi
Sağlık nevzuatına uygun olarak tedarikçilerin resmi ve tescil edilmiş ulusal ulusal kayıtlarının tesis edilmesi
Tıbbi cihaz ve ilaç piyasalarının bilgi destekli düzenlenmesi
Tıbbi cihaz ve ilaçların ülkeye girişleri ve hareketleri üzerinde tam denetimin sağlanması
Tedarikçiler ve son kullanıcılar arasındaki işlemlerin kamu otoritesi olarak izlenmesi
Her türlü tıbbi cihazın ülke içinde her noktada izlenebilirliğinin temin edilmesi
Veri yanlışlıklarına bağlı tıbbi hataların önlenmesiyle hasta güvenliğinin artırılması
Eski ve kusurlu ürünlerin geri çağırılması, piyasa denetimi ve gözetimi işlevinin tesis edilmesi
Küresel izlenebilirlik ve tescil sayesinde tedarik zincirinin etkinliğinin artırılması
Ulusal tıbbi cihaz ve ilaç envanterinin takip edilmesi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AÇISINDAN YARARLAR
Geri ödeme politikalarının ulusal veri havuzlarına dayanarak geliştirilmesi
Pozitif ve negatif listelerinin belirlenmesinde karar verme süreçlerinin iyileştirilmesi
Adil ve zamanında geri ödeme koşullarının teminat altına alınması
Geri ödemeleri kararlarının tutarlılığı ve saydamlığı sağlanması
Geri ödemelere yapılan yasal itirazların ortadan kalkması
Geri ödeme süreçlerinin yüzde yetmiş oranında kısaltılması
Evrak ve fatura kontrolü ihtiyacının azalmasıyla kaynak tasarrufu sağlanması
Ülke genelinde tıbbi cihaz ve ilaç fiyat oluşumlarının gerçek zamanlı izlenmesi
Zaman içinde fiyat dalgalanmaların ortalama yüzde otuz oranında daratılması
Fiyat istikrarının son beş yıl içinde eksi yedi deflator ortalamasıyla tesis edilmesi
Ürün, sınıf ve brans kodu ayrıntısında maliyet-müesseriyet analizlerinin yapılabilmesi
Ülke genelinde talep ve tüketim düzeylerinin izlenmesi
Geri ödeme makamı denetimine bağlı olarak talep ve tüketim düzeylerinde yıllık ortalama yüzde 6 oranında düzenli azalma sağlanması

KAMU İHALE KURUM AÇISINDAN YARARLAR
Sağlık sektöründe kamu tedarik faaliyeti paydaşlarına dünyada emsal alınan en ileri elektronik tedarik platformu sunulması
Sağlık sektöründe tedarik sürecinin uçtan uca etkin izlenmesi
Sağlık sektöründe azami saydamlıkta tedarik ortamının yaratılması
Sağlık sektöründe sıfır hatalı ve çevik bir tedarik sürecinin tesis edilmesi
Sağlık sektöründe kamu tedarik sürecinin yüzde altmış oranında kısatılması
Sağlık sektöründe eşdeğer ürünler arasında tutarlı kıyaslama imkanın oluşturulması
Kanıta ve geçmiş verilere dayanılarak yaklaşık maliyetlerinin yüzde doksan doğrulukta tahmin edilebilmesi
İhale pazarlıklarında ve ortalama yüzde otuz oranında eksiltme elde edilmesi
Toplam tedarik işlemleri maliyetlerinin yüzde kırka varan oranlarda düşürülmesi

SEKTÖR AÇISINDAN YARARLAR
Küresel itibara sahip bir ulusal bilgi bankasına tek seferde tüm hizmet ömrünü kapsayan kayıt ve tescil yapılması
Tek seferde yasal mevzuatın öngördüğü belgelerle birlikte tüm ürün veri setinin tescil ettirebilmesi
Marka güvenliğinin teminat altına alınması
Bayilik ve dağıtıcı ilişkileri bakımından imtiyaz ve ticari hakların tescil ile korunması
Niteliksiz ve sahte ürünlerin haksız rekabetinden korunma olanağının elde edilmesi
Talep düzeylerinin daha etkin izlenmesiyle uzun vadede satış istikrarının desteklenmesi
Son kullanım noktasına kadar daha etkin hizmet kanallarının desteklenmesi
Satış ve pazarlama maliyetlerinin yüzde seksen oranında azaltılması
Güven unsuruna dayalı bir piyasa ortamına kamu güvencesi altında sahip olunması
Küresel düzeyde Türk piyasalarında var olma farkındalığının ve isteğinin artması